strona głównanasza ofertarestauracjanasze stacje benzynowekontaktkontaktkontaktrodo

POLITYKA PRYWANTOŚCI


DANE OSOBOWE

- DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN DOKUMENT?

Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów korzystających z serwisu internetowego ZADOIL. Z najwyższą starannością wybieramy i korzystamy ze środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę Państwa danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO[1]. W tym dokumencie znajdą Państwo przydatne informacje dotyczące zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o Państwu jako użytkownikach serwisu ZADOIL oraz o prawach Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać tu również podstawowe informacje o stosowanych przez nas plikach cookies.

- KTO PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

Administratorem danych osobowych jest ZADOIL L.J.M.E. Zadora spółka jawna z siedziba w Białce, pod adresem Białka 552, 34-220 Maków Podhalański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000004264, NIP 5521418779, REGON, 072125317, tel.: 33 877-36-73, mail: stacja@zadoil.pl („ZADOIL”, „Administrator”).

- NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe (dane zazwyczaj przez Państwa podane, m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres, numer rachunku bankowego):

- w celu: zawarcia i wykonywania umowy z Państwem zawartej (np. sprzedaż paliwa, sprzedaż artykułów oferowanych w sklepie, skorzystanie z myjni samochodowej, wykupienie noclegu w motelu, zorganizowanie przyjęcia w restauracji motelu, umowa o współpracy); na podstawie niezbędności do realizacji umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO );

- w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na mocy ustaw szczególnych, w szczególności w zakresie odprowadzenie podatku; na podstawie: niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze na mocy ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

- w celu: odpowiedzi na zapytanie zawarte w wiadomości mailowej lub przekazane innym kanałem komunikacji, na podstawie: niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZADOIL (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;

- w celu ochrony mienia ZADOIL i ochrony mienia osób przebywających na terenie ZADOIL, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZADOIL (m.in. monitoring wizyjny) oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami; na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZADOIL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie ZADOIL i dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

- w celu komunikacji z Państwem jako z reprezentantami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu przez naszych kontrahentów i prowadzenia współpracy gospodarczej z naszymi kontrahentami; na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZADOIL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;

- w celu prowadzenia przez ZADOIL procesu rekrutacji lub przyszłych procesów rekrutacji; na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

- JAK DŁUGO PRZECHOWUJECIE MOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas od momentu podjęcia czynności, o których mowa w sekcji powyżej do czasu ich zakończenia, a następnie do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z tych czynności (zazwyczaj do 7 lat od zakończenia tych czynności; w zakresie przetwarzania w celu kontaktu z Państwem lub odpowiedzi na Państwa zapytania – 0,5 roku od ostatniego kontaktu; w zakresie rekrutacji do momentu zakończenia rekrutacji lub 1,5 roku od zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę dot. przyszłych rekrutacji), chyba, że przepisy prawa zobowiązują lub uprawniają nas do przechowywania danych przez dłuższy okres. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane przez nas od momentu jej wyrażenia do momentu, o którym mowa powyżej, chyba że wcześniej cofną Państwo zgodę – wówczas do momentu jej cofnięcia, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na zgodność z prawem wcześniejszego i dalszego przetwarzania na innej podstawie niż zgoda. Po upływie każdego z wyżej opisanych okresów, pozostawiamy jednak dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń mogących wyniknąć z podjęcia tych czynności, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

- JAKIE MAM UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych lub otrzymania kopii danych osobowych, czyli do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji o tym przetwarzaniu; w przypadku żądania kopii danych osobowych mamy obowiązek dostarczyć Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli zwrócą się Państwo do nas o kopię drogą elektroniczną i nie wskażą inaczej, udzielimy Państwu informacji w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;

- sprostowania swoich danych osobowych, czyli niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- usunięcia swoich danych osobowych, czyli żądania od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Mamy obowiązek usunąć Państwa dane osobowe, gdy wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 17 RODO (m.in. dane osobowe nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem);

- ograniczenia przetwarzania, czyli oznaczenia przechowywanych danych osobowych Państwa dotyczących w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania, gdy wystąpią przesłanki z art. 18 RODO (m.in. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych);

- przenoszenia swoich danych osobowych, czyli do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czyli do sprzeciwienia się w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej nam jako Administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora lub przez stronę trzecią);

- cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co mogą Państwo zrobić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub na innej podstawie niż zgoda.

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Zgłoszenia powyższych żądań można dokonać w dowolnej formie, m.in. w formie pisemnej (Białka 552, 34-220 Maków Podhalański) lub elektronicznej (stacja@zadoil.pl).

- JAKI CHARAKTER MA PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?

Nie mają Państwo obowiązku podania nam swoich danych osobowych. Podanie swoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności, o których mowa powyżej, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością ich podjęcia.

- KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z ZADOIL w zakresie prowadzonej przez niego działalności i świadczące na jego rzecz usługi (m.in. kadry, IT, doradcy) oraz organy władzy publicznej.

- DODATKOWE INFORMACJE

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym ich nie profilujemy.

PLIKI COOKIES

- CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

ZADOIL może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron serwisu do preferencji użytkowników. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowym (np. smartfonie, tablecie, komputerze) w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego.

- KTO MA DOSTĘP DO MOICH PLIKÓW COOKIES?

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z serwisu internetowego ZADOIL oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego ZADOIL: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632.

- CZY PLIKI COOKIES SĄ BEZPIECZNE DLA MNIE I MOJEGO URZĄDZENIA?

Pliki cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzeń i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania. Pliki cookies, które stosujemy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Państwa jako użytkowników, które pozwoliłyby na jednoznaczną identyfikację Państwa jako indywidualnych osób.

- JAKI MACIE CEL W STOSOWANIU PLIKÓW COOKIES?

Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies stosowane są w celu dostosowania treści wyświetlanych na stronie serwisu do preferencji osób z niej korzystających, m.in. przez pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie rozwijać i udoskonalać serwis internetowy tak, aby korzystanie z niego było łatwiejsze i wygodniejsze.

- JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES STOSUJECIE?

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Państwa jako użytkowników bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

- CZY MOGĘ NIE WYRAZIĆ ZGODY NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES?

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzeń pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych, jak i sesyjnych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiany te mogą polegać m.in. na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Państwa (poprzez monity) o zapisaniu takiego pliku na Państwa urządzeniach. Mogą Państwo również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu ZADOIL. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

MAJĄ PAŃSTWO DALSZE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości mogą się Państwo się z nami skontaktować się mailowo: stacja@zadoil.pl lub telefonicznie: 33 877-36-73.[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

--